Common Pochard (Aythya ferina)

Showing the single result